• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Zorgbegeleiding van ZBL is voor clienten die door (complexe) zorgbehoeften extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs, in het gezin en bij het behalen van de gestelde doelen. Je zou kunnen zeggen dat Zorgbegeleiding ZBL op een zeer succesvolle wijze het passend onderwijs uitvoert, gericht op herstel, gezinshulpverlening, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Door onze expertise in zorg én in het onderwijs zijn wij in staat om onze clienten vooruitgang te laten boeken die blijvend is. Drop-outs, hoogbegaafde leerlingen, thuiszitters, cliënten waar lichte tot ernstige gedragsmatige behoeften zijn, kinderen met diagnoses vanuit autisme en aanverwante stoornissen, kinderen waarbij het netwerk niet kan ondersteunen, scholen die handelingsverlegen zijn en ondersteuning nodig hebben, langdurig zieken enz. Elke cliënt wordt bij ons op individuele basis ondersteunt bij de vastgestelde doelen in samenwerking met het netwerk. Door de rust en de structuur die wij creëren is er weer vooruitgang en weten wij te stimuleren en te motiveren. Tijdens het traject nemen wij waar nodig de communicatie over richting school en/of ouders. Onze drijfveer is helder; elke client die hulp nodig heeft verder brengen en laten behalen van de gestelde doelen. Elke cliënt ondersteunen wij daarin en wij bewandelen deze weg samen met school, het gezin, het netwerk, de gemeente, mogelijk betrokken psychologen of GGZ en GGD. 

Begeleiding bij Zorgbegeleiding ZBL kan tijdelijk ter vervanging van school zijn, naast school plaatsvinden en ook onder schooltijd of na schooltijd plaatsvinden. Afhankelijk van de casus en de te behalen doelen. Dit kan op een van onze eigen locaties, bij de cliënt thuis of op school. Zolang het maar een plek is waar de cliënt zich veilig voelt en door onze rust en structuur verder komt. Zodra er een beschikking is afgegeven (bv in de vorm van pgb of ZIN, zorg in natura, of door een samenwerkingsverband) kan de zorg bij ons starten. Wanneer de cliënt waar u zorg voor draagt wellicht bij ons op zijn of haar plek zou zijn, gaan wij graag met u in gesprek. Zo kunnen wij het beste zorg op maat bieden en ook een realistisch beeld schetsen van onze mogelijke ondersteuning.

Van een gesprek tot een uiteindelijke goedkeuring door een daartoe geautoriseerde instantie kan een periode zitten, dat gaat buiten ons om. Jeugd en Gezinsteams, gezinsgidsen en zorgteams van de gemeenten zijn leidend in hoeveel uur wij mogen ondersteunen en hoe lang het traject duurt. Zij geven een beschikking af en weten vaak goed wat wij kunnen betekenen en geven inbreng bij de keukentafelgesprekken en de evaluaties. Wij brengen, wanneer dit nog niet gedaan is graag het gehele netwerk in kaart om zo samen te werken aan de gestelde doelen. Wij zijn gecontracteerd in de regio's IJsselland, Noord-Veluwe en Zeewolde, West-Friesland en in de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook leveren wij in Almere en in de gemeente Emmeloord. 

Het traject vanaf het startgesprek, het opstellen van het zorgplan, een keukentafelgesprek en het indienen van het zorgplan doen wij met elkaar en in goed overleg. Wij starten met de begeleiding wanneer de beschikking toegezegd is. En gedurende het gehele traject onderhouden wij intensief contact met alle betrokken instanties en ouder(s) en jeugdconsulenten van de gemeenten. Onze zorg is effectief, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind of de jongere. Wij werken aan sociale en executieve vaardigheden, ontlasten het gezin en verminderen de zorg rondom het kind. Wanneer worden wij ingezet?

-wanneer de zorg rondom client vast dreigt te lopen in het onderwijs én in het eigen netwerk en deze niet in staat zijn om hierin adequaat te handelen;

-wanneer client ondersteuning nodig heeft bij het halen van gestelde leer- en gedragsdoelen en uitval op de loer ligt; 

-thuisblijvers, thuiszitters, drop-outs die langdurige zorg nodig hebben om een kwalificatie te halen (multiproblem);

-gezinsondersteuning voor gezinnen van clienten van ons om zo de gestelde doelen ook binnen het netwerk te (waar)borgen;

-ondersteuning aan hoogbegaafden, langdurig zieken, kinderen en jongeren die door een bepaalde last/behoefte geen passend onderwijs kunnen volgen;

-ook worden wij ingezet als tussenvoorziening wanneer het kind of de jongere tijdelijk niet naar school kan;

-kortom, wanneer er specialistische zorg binnen het onderwijs nodig is en zorginstellingen én onderwijsinstellingen handelingsverlegen zijn. 

-bij zorg in de zomer, het ontlasten van gezinnen en gericht op het behalen van de gestelde doelen die passen bij onze expertise.

 

Onze toegevoegde waarde is dat wij snel vooruitgang weten te boeken, overzicht weten te creeeren voor het netwerk van client, overzicht voor client zelf en zo efficient aan gestelde doelen kunnen werken die ook haalbaar zijn. 


Onze algemene voorwaarden kunt u hier lezen.