• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Zodra er een beschikking is afgegeven (bv in de vorm van pgb of ZIN, zorg in natura, of door een samenwerkingsverband) kan de zorg bij ons starten. Wanneer de client waar u zorg voor draagt wellicht bij ons op zijn of haar plek zou zijn, gaan wij graag met u in gesprek. Zo kunnen wij het beste zorg op maat bieden en ook een realistisch beeld schetsen van onze mogelijke ondersteuning.

Van een gesprek tot een uiteindelijke goedkeuring door een daartoe geautoriseerde instantie kan een periode zitten, dat gaat buiten ons om. Jeugd en Gezinsteams, gezinsgidsen en zorgteams van de gemeenten zijn leidend in hoeveel uur wij mogen ondersteunen en hoe lang het traject duurt. Zij geven een beschikking af en weten vaak goed wat wij kunnen betekenen en geven inbreng bij de keukentafelgesprekken en de evaluaties. Wij brengen, wanneer dit nog niet gedaan is graag het gehele netwerk in kaart om zo samen te werken aan de gestelde doelen. Wij zijn gecontracteerd in de regio's IJsselland, Noord-Veluwe, West-Friesland en in de gemeenten Dronten en Lelystad. Ook leveren wij in Almere en in de gemeente Emmeloord. 

Het traject vanaf het startgesprek, het opstellen van het zorgplan, een keukentafelgesprek en het indienen van het zorgplan doen wij met elkaar en in goed overleg. Wij starten met de begeleiding wanneer de beschikking toegezegd is. En gedurende het gehele traject onderhouden wij intensief contact met alle betrokken instanties en ouder(s) en jeugdconsulenten van de gemeenten. Onze zorg is effectief, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind of de jongere. Wij werken aan sociale en executieve vaardigheden, ontlasten het gezin en verminderen de zorg rondom het kind. Wanneer worden wij ingezet?

-wanneer de zorg rondom client vast dreigt te lopen in het onderwijs én in het eigen netwerk en deze niet in staat zijn om hierin adequaat te handelen;

-wanneer client ondersteuning nodig heeft bij het halen van gestelde leer- en gedragsdoelen en uitval op de loer ligt; 

-thuisblijvers, thuiszitters, drop-outs die langdurige zorg nodig hebben om een kwalificatie te halen (multiproblem);

-gezinsondersteuning voor gezinnen van clienten van ons om zo de gestelde doelen ook binnen het netwerk te (waar)borgen;

-ondersteuning aan hoogbegaafden, langdurig zieken, kinderen en jongeren die door een bepaalde last/behoefte geen passend onderwijs kunnen volgen;

-ook worden wij ingezet als tussenvoorziening wanneer het kind of de jongere tijdelijk niet naar school kan;

-kortom, wanneer er specialistische zorg binnen het onderwijs nodig is en zorginstellingen én onderwijsinstellingen handelingsverlegen zijn. 

 

Onze toegevoegde waarde is dat wij snel vooruitgang weten te boeken, overzicht weten te creeeren voor het netwerk van client, overzicht voor client zelf en zo efficient aan gestelde doelen kunnen werken die ook haalbaar zijn.